Økonomi og vedtekter

Økonomi

01.06.2017

Opplæringskontoret finansieres ved at fylkeskommunenes ordinære opplæringstilskudd til lærebedriftene, går til opplæringskontoret og fordeles i 40/60% bestemt av Generalforsamlingen en gang i året. 

FOK-VE`s Vedtekter

FOK-VE`s Styremedlemmer, fra 1. Juni 2017

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

Basistilskudd I

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Basistilskudd I for 2017 er på 149 030 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrundig avviker månedssatsen noe fra satsen per år.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Satsene blir vanligvis inflasjonsjustert med ca 2-3% en gang i året av Utdanningsdirektoratet.

Basistilskudd 1

6 210 kroner i 24 måneder/74 520 /år

(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen etter rett skoleløp, etter 2 år i videregående skole. 2+2 modellen

8 279 kroner i 36 måneder/99 348/år

(tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som følger særløpsmodellen, eller de som tegner kontrakt etter grunnkurset i videregående skole. 1+3 modellen​

9 314 kroner i 48 måneder/111 768/år

(tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, etter 0 år i videregående skole. 0+4 modellen

Basistilskudd 2

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter er 4 853 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 58 236 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid