avbrudd

Avbrudd av lærekontrakt 

Selv om du og bedriften er bundet av lærekontrakten, er det likevel anledning til å ha avbrudd i kortere eller lengre perioder under læretiden. Eksempler på situasjoner som kan gi avbrudd er sykdom over 4 uker, svangerskap/fødselspermisjon og militærtjeneste. Utdanningsetaten skal ha melding om alle slike avbrudd. Læretiden blir normalt utvidet med tilsvarende tid som du har vært borte fra lærebedriften. Ferie blir ikke regnet som avbrudd.

Heving av lærekontrakt 

Endring/heving av lærekontrakt

Noen ganger oppstår situasjoner som fører til at enten lærlingen eller lærebedriften, ønsker å heve lærekontrakten. Heving av lærekontrakten innebærer at du og lærebedriften avslutter læreforholdet for godt.

Heving ved enighet

Dersom både du og lærebedriften er enige om å avslutte læreforholdet, kan dere gjøre dette ved å sende inn skriftlig melding til Utdanningsetaten. En slik melding kalles en enighetserklæring. Selv om dere er enige om å heve kontrakten ber Utdanningsetaten likevel både bedriften og deg om å oppgi årsaken til hevingen. Vær oppmerksom på at retten til videregående opplæring kan falle bort hvis du frivillig hever lærekontrakten.

Heving ved uenighet

Dersom du og lærebedriften ikke er enige om å heve lærekontrakten må den av dere som ønsker det, søke Utdanningsetaten om å bli løst fra kontrakten. Søknaden skal være skriftlig, og det må begrunnes/dokumenteres hva som er årsaken til at læreforholdet ikke kan fortsette. Etter at Utdanningsetaten har mottatt søknad fra den ene parten, blir den andre parten bedt om å uttale seg om saken før det blir fattet vedtak. Samtidig vil Utdanningsetaten prøve å få til en løsning som innebærer at man unngår å heve kontrakten.  Dersom du har tegnet lærekontrakt med et opplæringskontor, skal opplæringskontoret som hovedregel prøve å finne et annet arbeidssted til deg før heving vurderes. Læreforholdet fortsetter frem til vedtak om heving er fattet. 

Etter at kontrakten er hevet

Utdanningsetaten sender kompetansebevis til lærlingen. Hvis du fortsatt har rett til   opplæring er det viktig at du selv tar kontakt med Oppfølgingstjenesten i det fylket du bor.