bedrift

3 gode grunner til å bli lærebedrift

Som lærebedrift tar man et stort samfunnsansvar og gir unge og voksne viktig kompetanse som landet vårt trenger.

1. Skreddersydd rekruttering

Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige medarbeidere gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

Likevel viser studier at 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over.

2. Ny kunnskap inn i bedriften  

Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne, og ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i.

Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

3. Lønnsom investering  

Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd på i overkant 140 000 kroner, fordelt over 24 måneder, per lærling.

Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring. I tillegg er det mulig å søke på stimuleringstilskudd ( 50 000 kroner) for nye lærebedrifter. Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud. Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.