Hva er et opplæringskontor

Opplæringskontoret i Vesterålen er tverrfaglig og eies av virksomheter innenfor ulike bransjer.

Viktigste jobben for  OKiV er å skaffe nok læreplasser for elever som vil ut i lære, og nok lærlinger til sine medlemsbedrifter. I tillegg skal  OKiV veilede lærebedriftene og lærling frem til lærlingen har bestått fag- eller svenneprøve.

Medlemsbedriftene skal oppleve merverdi som følge av opplæringskontoret arbeid med å koordinere og effektivisere opplæringen.

 OKiV har et styre består av 5 – 6 medlemmer. Av disse skal 4 velges fra medlemsbedriftene, mens 1 velges blant lærlingene. I tillegg kan det velges 1 fagforenings- representant.

Hvorfor være medlem av et opplæringskontor?

Opplæringskontoret ivaretar som oftest følgende oppgaver knyttet til sine medlemsbedrifter:

 • Ansvarlig for rekruttering av lærlinger til virksomheten.

 • Skriver lærekontrakt (juridisk ansvarlig gjennom læretida).

 • Administrerer læreforholdet.

 • Sørger for lærlingenes dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes.

 • Ivaretar at opplæring skjer ihht gjeldende lover og regler, og at læreplanen følges.

 • Etterser at virksomheten og lærlingene følger de fastsatte mål og retningslinjer.

 • Melder lærlingene opp til fagprøve.

 • Omplasserer lærlinger ved behov.

 • Tilbyr kurs til faglig leder, og følger opp faglig leder samt instruktør i deres opplæringsroller.

 • Er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen.

 • Bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere.

 • Markedsfører yrket og bransjen slik at man sørger for ny rekruttering til faget.

 • Har kontakt med de omliggende instanser (eks Fylkeskommunen)

Opplæringskontorets rolle knyttet til elevene er å:

 • Hjelpe alle elevene som ønsker en yrkesfaglig utdanning.

 • Tilby informasjon om mulighetene i yrket og hvordan utdannelsen er lagt opp.

 • Skaffe lærlingplass.

 • Samarbeide med skolene for elevenes beste.

Kontorets viktigste arbeidsområde er oppfølgingen av lærlingene og kvalitetssikring av opplæringen i virksomhetene i tillegg til markedsføring av faget. En lærling via et opplæringskontor skal besitte en basiskompetanse etter endt læretid som gjør at de blir etterspurt som fagarbeidere.

Hva koster det å være medlem av et Opplæringskontoret.

Det koster ikke annet en at tilskuddene som utbetales fra fylket for å ivareta den enkelte lærling, deles prosentvis mellom opplæringskontoret og virksomhet. Fordelingsnøkkelen kan variere, bestemmes en gang i året av generalforsamlingen.