hvordan skaffe seg læreplass

Etter 2 år i yrkesfag er det tid for å gå ut i lære. Men det er ikke slik at du automatisk er garantert en læreplass om du velger yrkesfaglig utdanning. Hvordan kan du da tidlig sikre deg at du får den læreplassen som du ønsker deg?

Virksomhetene leter etter de riktige holdningene 

Virksomheter ser etter flere ting når de vurderer en søknad om læreplass. En av de viktigste kriteriene er at eleven har lavt fravær. I løpet av skoletiden har du selv vanligvis muligheten til å styre hvor stort fravær du skal sitte igjen med på vitnemålet når du er ferdig. Kan en virksomhet velge mellom ulike kandidater, vil den med lavest fravær ofte bli foretrukket.

I tillegg er det viktig at eleven er kvalifisert. Med det mener man at eleven som et minimum har bestått i alle fag. Den innsatsen du legger i skolearbeidet styrer i stor grad om du får bestått eller ikke. Vær også oppmerksom på at gymkarakteren har stor betydning for mange virksomheter.

En tredje faktor er at man som potensiell lærling er villig til å ta læreplassen “der den er” – med andre ord må du kanskje for en periode akseptere å bytte bosted.

I praksis betyr dette at virksomheten vurderer elevens holdninger i forhold til det å ta ansvar for å tilegne seg nødvendig kompetanse for den jobben man skal utføre og for å møte opp på jobb til rett tid.

Hvordan bevise at man har de rette holdninger og interesser?

I faget “Prosjekt til fordypning” i videregående skole, får du mulighet til å ha praksis ute i virksomhet. Dette er din unike sjanse til å vise hvem du er og hvilke holdninger du har. Sørg for å velge praksis i virksomheter som faktisk tar inn lærlinger og som er medlem av et opplæringskontor. Slik tar du det første skritt på veien til å skaffe deg en læreplass!

Opplæringskontoret ivaretar som oftest følgende oppgaver knyttet til sine medlemsbedrifter:

 • Ansvarlig for rekruttering av lærlinger til virksomheten.
 • Skriver lærekontrakt (juridisk ansvarlig gjennom læretida).
 • Administrerer læreforholdet.
 • Sørger for lærlingenes dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes.
 • Ivaretar at opplæring skjer ihht gjeldende lover og regler, og at læreplanen følges.
 • Etterser at virksomheten og lærlingene følger de fastsatte mål og retningslinjer.
 • Melder lærlingene opp til fagprøve.
 • Omplasserer lærlinger ved behov.
 • Tilbyr kurs til faglig leder, og følger opp faglig leder samt instruktør i deres opplæringsroller.
 • Er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen.
 • Bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere.
 • Markedsfører yrket og bransjen slik at man sørger for ny rekruttering til faget.
 • Har kontakt med de omliggende instanser (eks Fylkeskommunen)

Opplæringskontorets rolle knyttet til elevene er å:

 • Hjelpe alle elevene som ønsker en yrkesfaglig utdanning.
 • Tilby informasjon om mulighetene i yrket og hvordan utdannelsen er lagt opp.
 • Skaffe lærlingplass.
 • Samarbeide med skolene for elevenes beste.

Hvem kan hjelpe meg med å finne læreplass?

Opplæringskontorenes viktigste jobb er å skaffe læreplasser for elever som skal ut i lære. I tillegg skal Opplæringskontoret veilede lærebedrift og lærling frem til lærlingen har bestått fagprøven og fått sitt fagbrev.

 

Skriv oss noen ord nedenfor, vi hjelper gjerne :-)