Økonomi

Som lærling har du rett på lønn. Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale med NHO, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger.

Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale kan lønn variere fra bedrift til bedrift. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden.

For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning.Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene.

Hvor høy lønn du skal ha og hvordan den skal fordeles, avgjøres i forhanlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen og fagorganisasjonen.

De fleste lærlinger, som har to års læretid i bedrift, får lønn etter en av følgende modell:

Minste fagarbeider lønn over to år/24 måneder eller som vist under.

Har du tegnet kontrakt med et opplæringskontor vil disse kunne gi deg informasjon om lønn i ditt fag.

1. halvår 30% av fagarbeiderlønn

2. halvår 40% av fagarbeiderlønn

3. halvår 50% av fagarbeiderlønn

4. halvår 80% av fagarbeiderlønn

5. Det finnes også muligheter for å bli lønnet flatt gjennom hele lærlingperioden. Da vil satsen ligge på 50 % av fagarbeiderlønn

 

Lån og stipend fra Lånekassen 
Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning.

Les mer om lån og stipend for lærlinger på Lånekassens nettsider: www.lanekassen.no