om det å være lærling

Planlegging og det å være lærling

Læretidens innhold planlegges ved oppstart. Faglig leder, FOK-VE og du deltar på planleggingen. Videre lages det skriftlige planer hvert halvår. Arbeidsoppgaver, arbeidssted og hvem som har ansvarert for den daglige oppfølgingen av deg skal framkomme så nøyaktig som mulig. Planleggingen skal være knyttet opp mot læreplanmålene for faget. Dette for å skape forutsigbarhet og trygge læreforhold.

Som lærling er du ansvarlig for egen læring så derfor må du så snart som mulig etter at du er blitt kjent i bedriften gjøre deg kjent med opplæringsboken og læreplanen for faget. Lærlingen har selv ansvar for å følge retningslinjene som er skisset i læreplanen og opplæringsboka.

Lærlingen er også ansvarlig for;

  • Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
  • Levere inn oppstartsrapport og halvårsvurderingene innen fristene, sammen med faglig leder
  • Forholde seg til rettigheter og plikter ihht. bedriftens retningslinjer 
  • Gjøre seg kjent med bedriftens drifts- og HMS arbeid og følge disse i det daglige arbeidet
  • Vise engasjement og initiativ i det daglige arbeidet
  • Delta aktivt for å nå opplæringsmålene
  • Holde opplæringsboka oppdatert til en vær tid
  • Møte på lærlingesamtaler