om fag eller svenneprøve

Hva er forskjellen mellom fag- og svenneprøve?

Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Man får da et fagbrev som er et avsluttende dokument på den fullførte yrkesutdannelsen og er da en fagarbeider. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. I de gamle håndverksfagene er det fortsatt svennebrev som gjelder, men der industrien har tatt over for håndverket blir det avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve.

Hvordan skal oppmelding til praktisk svenneprøve eller fagprøve skje?

Oppmeldingsskjema får en ved å henvende seg til fagopplæringskontoret i fylkeskommunen der lærekontrakten er registrert. Skjemaet må fylles ut og sendes til fylkeskommunen med bekreftet kopi av kompetansebevis / årskursbevis / vitnemål. For lærlinger er det viktig å legge ved all dokumentasjon som ikke ble sendt inn ved tegning av lærekontrakt, for eksempel kompetansebevis for teori som er gjennomført i læretiden.

Hvem skal sørge for oppmelding til svenneprøven eller fagprøven?

Lærebedriften har ansvar for å melde lærlingen opp til svenneprøven/fagprøven. I noen fylker sender fagopplæringskontoret ut forhånds utfylte oppmeldingsskjemaer for lærlinger i lærebedrifter. Lærebedriften kontrollerer da opplysningene, kommer eventuelt med forslag til prøvearbeid, prøvested og prøvetidspunkt, undertegner og sender skjemaet tilbake til opplæringskontoret

Når kan lærlingen meldes opp til praktisk prøve?

Lærlingen skal gå opp til prøve så nær utløpet av læretiden som mulig. Normalt skal prøven være avlagt senest to måneder etter slutten på læretiden.

Når det er nødvendig for prøveavvikling, kan prøven starte før læretiden er slutt, men den må ikke starte så tidlig at det gir en reell avkortning i læretiden. Både lærebedrift og lærling må være enig om at prøven kan starte en tid før læretiden går ut. Oppmelding til praktisk prøve bør normalt sendes inn senest to måneder før prøvestart, for å sikre at prøvenemnda får anledning til å forberede prøven i god tid.

Når kan lærlingen meldes opp til praktisk prøve?

Lærlingen skal gå opp til prøve så nær utløpet av læretiden som mulig. Normalt skal prøven være avlagt senest to måneder etter slutten på læretiden.

Når det er nødvendig for prøveavvikling, kan prøven starte før læretiden er slutt, men den må ikke starte så tidlig at det gir en reell avkortning i læretiden. Både lærebedrift og lærling må være enig om at prøven kan starte en tid før læretiden går ut. Oppmelding til praktisk prøve bør normalt sendes inn senest to måneder før prøvestart, for å sikre at prøvenemnda får anledning til å forberede prøven i god tid.

Hvor kan svenne-/fagprøven avholdes?

Hovedregelen er at svenne-/fagprøven skal avholdes i den bedriften hvor lærlingen har hatt hoveddelen av opplæringen. Det kan, på bakgrunn av råd fra prøvenemnda, være aktuelt å avholde svenne-/fagprøven et annet sted. Prøvenemnda skal uansett godkjenne prøvestedet og være sikker på at forholdene er lagt til rette for prøveavvikling. Prøvenemnda er ansvarlig for å gripe inn dersom det oppstår situasjoner som gjør det vanskelig å gjennomføre prøven under forsvarlige forhold

Hva inneholder svenne-/fagprøven?

Alle prøvekandidater skal kunne prøves i alle kompetansemålene i læreplanen for faget. Arbeidsoppgavene i prøven skal reflektere kravene til faglig kompetanse

Oppgavene skal klart definere innholdet i det man forventer av kandidatens arbeid. Innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen skal oppgavene prøve kandidaten i:

  • planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • gjennomføring av faglig arbeid
  • vurdering av eget prøvearbeid
  • dokumentasjon av eget prøvearbeid

Omfanget av prøven skal være klart definert og innenfor den tidsrammen som er fastsatt i læreplanen. Oppgaven må utformes på en slik måte at den gir kandidaten en reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor fastsatt tidsramme. De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretiden, skal kunne benyttes under prøven. Det skal gå tydelig frem hvordan de ulike delene av prøven skal leveres.

I tillegg til oppgaven skal prøvenemnda også utarbeide et grunnlag for å vurdere kandidaten sitt arbeid med svenne-/fagprøven. Hovedpunktene i grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten.

Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt, stille spørsmål til faglig avklaring knyttet til oppgaven

Hvordan gjennomføres en svenne-/fagprøve?

Når fylkeskommunen har godkjent oppmeldingen på kandidaten, oversendes denne til prøvenemnda. Prøvenemnda tar kontakt med kandidaten/bedriften for å avtale prøvetidspunkt og eventuelt befaring av prøvestedet, slik at prøvenemnda kan godkjenne dette.

  • Ved prøvestart skal prøvenemnda dele ut oppgaven sammen med hovedtrekkene i vurderingsgrunnlaget. Kandidaten skal deretter få tid til å planlegge arbeidet og begrunne de valgte løsningene.
  • Når kandidaten har planlagt prøven, starter gjennomføringen. Denne skal i størst mulig grad være i samsvar med planleggingen.
  • Når kandidaten har gjennomført det faglige arbeidet, skal kandidaten lage en vurdering av eget prøvearbeid. Denne skal også beskrive eventuelle avvik mellom planleggingen og gjennomføringen.
  • Når kandidaten har laget en egenvurdering, skal kandidaten lage en samlet dokumentasjon av eget prøvearbeid.
  • Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt, stille spørsmål til faglig avklaring

Hva skal lærebedriften gjøre i forbindelse med svenne-/fagprøven?

Bedriften har et klart ansvar for å stille nødvendig arbeidsplass, materiale, redskaper og assistenthjelp til rådighet under prøven. Kandidaten må ikke overlates til seg selv. Forberedelsene må skje i samarbeid mellom kandidat og bedrift. Arbeidsplassen skal være av en slik art at kandidaten skal kunne arbeide selvstendig med oppgaven. Lærebedriften får eiendomsrett til produktet av prøven

Hva skjer etter prøven?

Når prøven er gjennomført, blir prøveprotokollen fylt ut og signert av prøvenemnda og deretter returnert til fagopplæringskontoret. Fagopplæringskontoret sender kandidaten en skriftlig melding (kompetansebevis) om prøven er bestått eller ikke. Ved stryk kan kandidaten få skriftlig begrunnelse for resultatet i form av kopi av prøveprotokollen.

Dersom kandidaten har bestått, vil han eller hun senere få utstedt svennebrev eller fagbrev. I mange fylker får prøvekandidatene utdelt svenne-/fagbrevet sitt på en tilstelning som vanligvis blir avholdt en til to ganger i året. Det skal også utstedes vitnemål som dokumentasjon på bestått fagopplæring. Vitnemålet kommer i tillegg til svenne-/fagprøven

Hva skjer dersom prøven blir vurdert til “ikke bestått”?

Dersom lærlingen stryker til den praktiske prøven, har de rett til ny prøve. Det er lærebedriften som har ansvar for å melde lærlingen opp til ny prøve og legge tilrette for denne, selv om lærlingen ikke lengre er i bedriften

Hvem skal betale for prøven?

Lærebedriften har ansvar for å legge til rette for den praktiske prøven med hensyn til materiell, verktøy, arbeidsplass osv. Men det er fylkeskommunen som lønner prøvenemnda og dekker utgiftene som nemnda har i forbindelse med prøven.

Dersom lærlingen går opp til andre gangs prøve, dekker fylkeskommunen lærebedriftens merutgifter knyttet til selve prøven. Det er fylkeskommunen som avgjør hvordan prøven skal gjennomføres. Bedriften bør ta kontakt med fylkeskommunen for å drøfte gjennomføringen av andre gangs prøve og størrelsen på utgiftene i forbindelse med dette