Opplæringsplanen

Opplæringsplanen er et verktøy som skal bidra til å sikre at lærlingen(e) får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Bedriften er pliktig til å lage en generell plan for opplæringen.

Innhold

Her er noen momenter som bør avklares når en plan skal lages:

 • Hva er bedriftens mål når det gjelder profilering, rekruttering og utvelgelse?

 • Hvordan vil vi introdusere lærlingen i bedriften og utarbeid lærekontrakt og arbeidsavtale?

 • Hvilke arbeidsoppgaver i bedriften støtter de ulike målene i læreplanen?

 • Hvem har ansvar for at lærlingen får vært med på alle disse oppgavene?

 • Hva slags teoriopplæring eller kurs er nødvendig for lærlingen?

 • Hvordan skal lærlingen dokumentere opplæringen sin?

 • Når og hvordan skal de halvårlige lærling samtalene og den skriftlige vurderingen gjennomføres?

 • Hvilke rutiner har vi for oppmelding og forberedelse til svenneprøve?

 • Hvilke rutiner har bedriften for å vurdere seg selv som lærebedrift?

 • Hvordan vil bedriften vurdere holdninger og opplæringsbehov hos instruktøren?

Opplæringsplanen skal:

Beskrive bedriftens instruktørkompetanse i forhold til de enkelte kompetansemålene.

Beskrive hvordan bedriften vil dekke opp eventuelle mangler i egen kompetanse, for eksempel gjennom:

 • Beskrive hvordan opplæringen foregår i bedriften:

 • hvem som er ansvarlig

 • tidspunkter for opplæring

 • omfang av opplæringen

 • samarbeid med andre bedrifter

 • innleide instruktører

 • opplæringsringer

 • opplæringskontorer

 • videreutvikling av instruktørkompetansen

Planen legges til grunn for godkjenningen som lærebedrift

Den gjelder ved siden av de øvrige retningslinjene i bedriften, som lovverk, kontrakter, arbeidsreglementet, uskrevne regler og det som i arbeidsretten kalles for ”arbeidsgivers styringsrett”, altså ledernes rett til å planlegge og fordele arbeidet etter bedriftens behov

Individuell Opplæringsplan

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærling.

En individuell opplæringsplan er basert på prinsippet om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring vil si at bedriften legger opp opplæringen i tråd med den enkelte lærlings forutsetninger og bakgrunn. Denne opplæringen skal også tilpasses bedriftens virksomhet.

For å kunne tilpasse opplæringen og lage en individuell oppfølgingsplan, vil det være viktig å stille følgende spørsmål:

 • Hvilke oppgaver har lærlingen forutsetninger for å arbeide med?

 • Hvordan skal lærlingen arbeide med oppgavene?

 • Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen både skal kunne utføre arbeidsoppgavene og lære på best mulig måte?

 • Hvordan skal lærlingen kunne delta, påvirke, velge og bestemme læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnåelse?

 • Hvordan skal lærarbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på en hensiktsmessig måte?

Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gir ikke rette til noen særskilt tilrettelegging.

Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i opplæringsloven § 1-3.

Les mer i temahefte fra Utdanningsdirektoratet: Tilpasset opplæring.